ایران بازدید


ایران بازدید باز هم پرداختیها را افزایش داد!

عنایت به افزایش فروش بازدید برای برقراری تعادل ناگزیر اقدام به افزایش جوایز و پرداختیها به شرح ذیل نمودیم:
1.جدول شماره یک 50 ریال افزایش پرداخت برای کاربران برتر
2.جدول نفرات دهم تا بیستم بدون تغییر
3.جدول نفرات بیست تا سی 1000 ریال افزایش پرداخت
4.جدول نفرات سی تا چهل 1000 ریال افزایش پرداخت
تبصره: به ازای هر 1 ریال پرداختی 2 امتیاز کسر می گردد. یعنی کاربر هنگام پرداخت بالانس بیش از 100000 ریال حتما باید دو برابر معادل ریالی موجودی بالانس امتیاز داشته باشد. در غیر اینصورت به اندازه ای که امتیاز کافی موجود باشد پرداخت و بقیه بالانس که امتیاز معادل 2برابر ریالی ندارد بصورت یک سوم پرداخت می گردد.
مثال:
120000 ریال بالانس آماده پرداخت
240000 امتیاز موجودی مورد نیاز
180000 موجودی فعلی امتیاز
در نتیجه 90000 ریال پرداخت می گردد و موجودی فعلی حساب صفر خواهد شد.
30000 ریال باقیمانده نیز که نیاز به 60000 امتیاز دارد طبق قانون بالا مبلغ 20000 ریال برای خرید 20000 امتیاز صرف می گردد و در نتیجه 10000 ریال از 30000 ریال با این امتیاز قابل پرداخت خواهد بود پس از 30000 ریال باقیمانده که بدون امتیاز خواهد بود فقط 10000 ریال آن پرداخت می گردد که جمعا از 120000 ریال 100000 ریال پرداخت گردید.
پس سعی کنید به هر روشی که در سایت برای جبران کسری امتیاز قرار داده شده امتیاز خود را تا زمان حد مجاز پرداخت بالانس که 100000 ریال می باشد به حد نصاب برسانید.


برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش