ایران بازدید


کاهش مجدد قیمت خرید بازدید بدلیل افزایش مشارکت

برای متعادل شدن بازدیدها و کاهش بار ترافیکی تا اطلاع ثانوی قیمت خرید هر بازدید مجددا به 1 ریال تا 0.5 ریال بر اساس حجم خرید کاهش یافت.
مدیریت ایران بازدید
مقصودلو


برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش